IEI | InNET | VŠB-TUO | home
 

Vítejte na stránkách Oddělení ochrany životního prostředí a znovuvyužití brownfields

 

Oddělení Ochrany životního prostředí a znovuvyužití brownfields je jedno ze tří oddělení Katedry environmentálního inženýrství na Hornicko – geologické fakultě VŠB – TU Ostrava. Oddělení nabízí studium ve dvou směrech - obor Environemtální inženýrství a obor Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields.

Předmětem studia oboru Environmentální inženýrství je výchova generalisty – odborníka v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí schopného zvládnout a technicky a organizačně zajistit a řídit procesy a technologie spojené s problematikou životního prostředí. Pedagogická činnosti se zaměřuje na výchovu bakalářů, magistrů a doktorandů, kteří jsou schopni analyzovat jednotlivé složky životního prostředí a orientovat se v problematice ochrany a tvorby krajiny, definovat a popsat legislativní, technické, technologické a biologické nástroje pro minimalizaci negativních účinků antropogenní činnosti v krajině, především v oblastech dotčených těžbou nerostných surovin. Absolventi budou schopni zhodnotit soudobý stav poznání a řešit výzkumné problémy v disciplínách zabývajících se životním prostředím (pozn. Jedná se tedy o studium připravující inženýra schopného řešit problémy spojené s ochranou a tvorbou životního prostředí komplexně nebo v jeho jednotlivých složkách (krajina, ovzduší, vody, půdy, apod.) v oblasti nerostných surovin). 
Rozmanitost uplatnění absolventů je značná vzhledem k relativně širokému vědnímu základu studia.  Velmi dobře se uplatňují v decizní sféře, v průmyslových podnicích jako odborníci pro ochranu životního prostředí, ve státní správě na všech úrovních, ve firmách a institucích zabývajících se poradenskou, projekční a výzkumnou činností v oblasti životního prostředí. Velmi dobře se uplatňují v odborném školství.
 
Předmětem studia oboru Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields Obor je výchova – odborníků s vysokoškolským vzděláním, zaměřených na technické řešení revitalizace v územích významně ovlivněných průmyslovou činností – tzv. brownfieldech. Předmětem studia je příprava odborníků pro řídící, projekční, realizační a provozní činnost v oblasti obnovy a rozvoje opuštěných ploch – brownfieldů. Absolventi nacházejí uplatnění v pozicích manažerů a technologů v podnicích zaměřených na regeneraci opuštěných průmyslových prostor, krajin a území, v pozicích odborníků a vedoucích pracovníků ve státní správě a samosprávě, na odborech ochrany a tvorby životního prostředí, na stavebních úřadech nebo v urbanistických střediscích (absolventi mohou nají uplatnění v oblastech managementu obnovy brownfields, ochrany a obnovy krajiny a jejich složek a funkcí, remediačních a regeneračních postupů a technologií, krajinného a územního plánování nebo řízení kvality ve stavebnictví). Jako odborníci v oblasti obnovy a znovuvyužití opuštěných ploch nacházejí uplatnění v průmyslových a zemědělských podnicích, v projekčních a podnikatelských subjektech, ve výzkumu a v dalších společenských činnostech v rámci České republiky a států Evropské unie.

 

 

Základní směry činností oddělení OŽP a ZB ve výuce:

Pedagogické aktivity ve všech formách studia oboru Environmentální inženýrství (bakalářské, navazující magisterské) a Evropská škola pro technické využití brownfields (navazující magisterské) - vedle standardně zajištěné výuky včetně vedení bakalářských a diplomových prací organizace práce v terénu v rámci cvičení, pořádání tematicky zaměřených odborných seminářů, tematicky zaměřená praktická cvičení v laboratořích, organizace vícedenních odborných terénních cvičení, spolupráce studentů na řešení vědecko-výzkumných a rozvojových projektů apod.;

Pedagogické aktivity v doktorském studiu oboru Ochrana životního prostředí v průmyslu v předmětech Ochrana životního prostředí v průmyslu, Oceňování antropogenních vlivů na životní prostředí, Legislativa, organizace a řízení životního prostředí, Monitorování stavu ŽP, Ekologie, Geobotanika, Krajinná ekologie a krajinné plánování; vedení studentů doktorského studia;

Pedagogické aktivity při výuce odborných předmětů ve studijních oborech Voda – strategická surovina, Technologie a hospodaření s vodou, Zpracování a zneškodňování odpadů, Minerální a environmentální biotechnologie, Geovědní a montánní turismus, Komerční inženýrství v oblasti surovin;

Podpora studentských aktivit (profilace studentů pomocí povinně volitelných předmětů, výzkumné aktivity studentů v oblasti ekologických a environmentálních věd, např. SVOČ, Envi-Brno aj.). Nově mohou studenti prvních ročníků získat stipendium;

Odborné stáže a praxe studentů ve spolupráci s ČAV, Zdravotním ústavem, AOPK Ostrava, ČHMÚ a řadou dalších organizací a podniků; zahraniční odborné stáže na univerzitách v rámci Evropské unie;