IEI | InNET | VŠB-TUO | home
 

Vítejte na stránkách Oddělení odpadového hospodářství a biotechnologií

Vítejte na domovské stránce Oddělení odpadového hospodářství a biotechnologií, které je jedno ze tří oddělení Katedry environmentálního inženýrství na Hornicko – geologické fakultě Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Naše oddělení působí v oblasti úpravy, zpracování a využití druhotných surovin a odpadů.

 

Oddělení odpadového hospodářství zajišťuje výuku bakalářských oborů Environmentální biotechnologie a Zpracování a zneškodňování odpadů. Studenti po získání titulu Bc. mohou dále pokračovat ve studiu na navazujících magisterských oborech Minerální biotechnologie a Zpracování a zneškodňování odpadů, jak v Ostravě tak v Mostě.

 

Teoretická výuka je doplněna o terénní cvičení a řadu odborných exkurzí (např. OZO Ostrava, a.s., OVAK, a.s., Zdravotní ústav v Ostravě)

 

Naši studenti mají možnost vycestovat v rámci svého studia do zahraničí, své studijní pobyty a praktické stáže realizují téměř po celém světě. Více informací poskytne oddělení VŠB-TUO Mobility.

Studenti prvních ročníků mají možnost získat stipendium.

 

 

Profil absolventa

Absolvent těchto oborů je odborník schopen v praxi řešit základní problémy spojené s nakládáním odpadů, což zahrnuje spektrum oblastí od těžby surovin a jejich zpracování, přes výrobu ke spotřebě produktů. Může tedy najít uplatnění ve veřejné správě oblasti odpadového hospodářství a kontrolních orgánech, ve firmách, jako odpadový hospodář, popř. odborník zabývající se zpětným odběrem výrobků, jako technolog v zařízeních pro nakládání s odpady.

 

 

Pracovníci oddělení Zpracování a zneškodňování odpadů byli a jsou zapojeni do řešení široké škály národních i mezinárodních projektů.

 

Základní i aplikovaný výzkum, který je veden našimi pracovníky, se tématicky zabývá širokou oblastí zpracování a využití druhotných surovin a odpadů.

 

Kromě toho je toto oddělení zapojeno do spolupráce s praxí, kde spolupracuje s řadou odborníků ze soukromých firem i státních společností. Kooperuje s domácími i zahraničními univerzitami.

 

 Členění Katedry environmentálního inženýrství:

 

•   Oddělení technologie a hospodaření s vodou

•   Oddělení odpadového hospodářství a biotechnologií

•   Oddělení ochrany životního prostředí a znovuvyužití brownfields