IEI | InNET | VŠB-TUO | home
 

Vítejte na domovských stránkách oddělení Technologie a hospodaření s vodou, které je součástí Katedry environmentálního inženýrství na Hornick-geologické fakultě Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

Patří mezi důležité vzdělávací a výzkumné pracoviště v daném oboru. Ve své pedagogické činnosti se zaměřuje na výchovu bakalářů, magistrů a částečně i doktorandů v oblasti zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod, vodohospodářských systémů - na vodu jak v zásobovacích sítích, tak ve vodních tocích, na hospodaření s vodou v průmyslu a na řešení problematiky vody ve státní správě a v dalších činnostech, které na tyto základní směry navazují. 

 

Profil absolventa

Profil absolventa a možnosti jeho uplatnění vyplývají z celkové koncepce studijního oboru, která umožňuje v navazujícím studiu další profilaci na hospodaření s vodou a na technologii vody.

Specializace ve studijním profilu "Hospodaření s vodou" zajišťuje inženýrskou přípravu absolventa pro jeho uplatnění ve všech typech organizací, zabývajících se projektováním a výstavbou vodohospodářských děl a zařízení.

Specializace ve studijním profilu "Technologie vody" dává předpoklady pro výkon technologických a dalších inženýrských funkcí v organizacích zabývajících se výzkumem a budováním zařízení pro úpravu a čištění vod a v organizacích provozujících úpravny a čistírny vod.

Absolvent oboru Technologie a hospodaření s vodou najde také uplatnění ve státní správě.

 

Členění Katedry environmentálního inženýrství

Katedra environmentálního inženýrství se tedy dělí na: