IEI | InNET | VŠB-TUO | home

Studium

Studiem na oddělení technologie a hospodaření s vodou na Katedře environmentálního inženýrství Hornicko-geologické fakulty VŠB-TU Ostrava získáte vysokou kvalifikaci v mnoha odvětvích: nakládání s vodou, navrhování a provozování vodohospodářských staveb (vodovody, kanalizace, vodojemy, čistírny odpadních vod, vodní díla atd.), úprava a revitalizace vodních toků.
V průběhu studia se budete mít možnost zapojit do mnoha výzkumných projektů ať už v oblasti úpravy vod, čištění odpadních vod nebo v oblasti nakládání kalových podílů vznikajících v průběhu jednotlivých úpravárenských a čistírenských procesů. Výuka je vedena také ve spolupráci s odborníky z praxe, kteří vás budou inspirovat a provázet studiem. V průběhu studia budete moci nahlédnout do provozů vodárenských společností, výzkumných ústavů a projekčních společností formou odborných exkurzí, ročníkových praxí a stáží (např. CZEMP). Při studiu budete moci i vycestovat do zahraničí, kde můžete rozvíjet své jazykové znalosti a přitom se vzdělávat v oboru.
Studenti prvních ročníků mají možnost získat stipendium.

 

 

Absolventi

Naši absolventi se uplatňují především jako podnikoví technologové a technici úpraven a čistíren odpadních vod (SmVaK Ostrava a.s., OVaK a.s., VaK Vsetín a.s., Veolia a.s. atd.) a jako podnikoví vodohospodáři průmyslových podniků. Mnoho absolventů se uplatní na nižších i vyšších manažerských pozicích v nadnárodních vodohospodářských společnostech. Dále naši absolventi pracují ve státní správě (podniky povodí, krajské úřady, ministerstva – ČIŽP, MŽP, MZE atd.), ve výzkumných ústavech a laboratořích (např. VÚV TGM v.v.i.), v organizacích zabezpečující provoz a hospodaření na vodních tocích, nádržích, rybnících apod (podniky jednotlivých povodí). Mnoho našich absolventů pracuje v zahraničí. Mají také široké uplatnění v projekčních a stavebních organizacích při přípravě a realizaci vodohospodářských staveb.