IEI | InNET | VŠB-TUO | home
 

Technologie a hospodaření s vodou

Studijní obor THV umožňuje na širším oborovém (tj. přírodovědném a technickém) základě další profilaci: Hospodaření s vodou, technologie vody. Provoz vodohospodářských staveb a zařízení. Absolventi jednotlivých studijních profilů se uplatní jako technologové čistíren a úpraven vod, provozovatelé vodohospodářských objektů a hydrotechnických staveb, jako odborní pracovníci státní správy, vodohospodářské inspekce a výzkumných ústavů. Obor THV je možné studovat v prezenční i kombinované formě studia v Ostravě a v kombinované formě studia v Mostě.

Studijní plán 2017/2018 forma studia prezenční Ostrava

Studijní plán 2017/2018 forma studia kombinovaná Ostrava

Studijní plán 2017/2018 forma studia kombinovaná Most

Harmonogram akademického roku 2017/2018

Pokyny pro zpracování závěrečných prací