IEI | InNET | VŠB-TUO | home
 

Technologie a hospodaření s vodou

Ve studijním oboru jsou probírány systémy zásobování a hospodaření s vodou, havarijními stavy a řízením vodního hospodářství. Studenti si prohloubí znalosti v oblasti čištění odpadních vod a vodohospodářských zařízení. Jedná se tedy o studium připravující studenty schopné samostatně a odpovědně se rozhodovat ve všech typech vodohospodářských podniků, institucí a organizací provozujících úpravny a čistírny vod. Ve studiu je kladen důraz na hlubší znalosti chemie vody, odpadních vod a inženýrských disciplín. Dále jsou studenti seznámeni se základy mikrobiologie, s vodohospodářskými systémy, hydrologií a podzemní hydraulikou, antropogenními vlivy na životní prostředí, hydrotechnickou vybaveností, hydrotoxikologií a ochranou půd.

Studijní plán 2017/2018 forma studia prezenční Ostrava

Studijní plán 2017/2018 forma studia kombinovaná Ostrava

Studijní plán 2017/2018 forma studia kombinovaná Most

Harmonogram akademického roku 2017/2018

Pokyny pro zpracování závěrečných prací