IEI | InNET | VŠB-TUO | home

Oddělení se podílí na mnoha výzkumných projektech ve všech oblastech technologie a hospodaření s vodou. Zaměření projektů odráží současné potřeby a problémy spojené s technologií vody. Naši pracovníci publikují v odborných časopisech a účastní se mnoha konferencí. Z hlediska výzkumu je zásadní i práce našich doktorandů. Do výzkumu jsou rovněž aktivně zapojeni studenti navazujícího a bakalářského studia v rámci svých diplomových a bakalářských prací. Jejich práce je možné shlédnout při každoroční soutěži SVOČ.

 

Výzkumná a odborná činnost je zaměřena do následujících oblastí:

Technologie čištění a úpravy vody (fyzikálně-chemické procesy, elektrochemické procesy).
Optimalizace odvodňování kalových suspenzí.
Zpracovávání kalů z bioplynových stanic.
Studium umělé infiltrace.