IEI | InNET | VŠB-TUO | home
 
Naši studenti mají možnost navštěvovat výukové laboratoře Institutu environmentálního inženýrství v průběhu celého studia. Spolupracujeme s laboratořemi v rámci celé naší fakulty i externími laboratořemi.
Ve výukové laboratoři Technologie vod se vyučují předměty: Technologie vody I, Technologie vody II, Technologie vody II, Hospodaření s vodou II, Čištění odpadních vod, Hodnocení vlastností odpadů.
 

Přístrojové vybavení Oddělení Technologie a hospodaření s vodou

 

Atomový absorpční spektrometr VARIAN AA 280FS s plamenovou atomizací

Spektrofotometr Genesys 10 VIS - spektrofotometr s vlnovým rozsahem Vis s jednomístným držákem kyvet. Využití pouze při práci v laboratoři pro měření kvantity analytu.
Spektrofotometr HACH DR 2800 – jednoduchý, přesný spektrofotometr pro aplikaci v laboratoři i v terénu. Použití přednastavených metod výrobcem s kyvetovými testy, jsou využívány výhradně při práci v terénu. Při práci v laboratoři je využíván k procvičení přípravy a proměření kalibrační přímky a analýzy vybraných prvků.
Kolorimetr DR 800 – přenosný digitální terénní voděodolný kolorimetr, lze ho využít jak v práci při terénním cvičení, ale i v laboratoři pro měření kvantity analytu. Využívají se jak přednastavené metody (především v terénu), tak uložené metody uživatelem (laboratoř).
Infračervený skenovací spektrofotometr Buck M 500 – kompromis mezi moderními disperzními přístroji a FTIR spektrofotometry s rozsahem 4 000 – 600cm-1, 4 poziční filtr pro 4 000, 3 000, 1 900 a 1 100 cm-1.
Plynový chromatograf VARIAN CP-3800 s autosamplerem s FID detektorem (stanovení VOC, C10 C40), a s ECD detektorem (stanovení PCBs, chlorovaných pesticidů).
Vysokoúčinný kapalinový chromatograf DIONEX s autosamplerem, s fluorescenčním detektorem RF 2000 a vlnovým detektorem UltiMate 3000.
Oximetr digitální GREISINGER – stanovení obsahu kyslíku v terénu, stanovení obsahu rozpuštěného kyslíku.
Konduktometry Cond WTW 720, Cond WTW 7110 – stanovení fyzikálního parametru, kvantitativní analýza analytu.
pH metry (WTW, Cyberscan, Cond, pH-metr ionLab pH 7110) – stanovení fyzikálního parametru, kvantitativní analýza analytu. Stanovení hodnoty pH, potenciometrické titrace – stanovení koncentrace kyselin/zásad.
Thermostat Lovibond – termostat pro uchovávání vzorků např. pro stanovení BSK5, testy toxicity aj.
WTW termoreaktor CR 2200 – reaktor pro CHSK a jiné termické rozklady, lze rozkládat 12 vzorků 5 programy při 100, 120 a 148 °C. Termický rozklad pro stanovení CHSKCr, termický rozklad pro stanovení celkového N aj.
Sušárny Ecocell – sušení chemikálií, vzorků do konstantní hmotnosti.
Sterilizátor Stericell – k horkovzdušné sterilizaci materiálů při stanovených parametrech.
Centrifugy CL 10 a EBA 2 HETTICH – centrifugace – přípravná metoda – rozdělení částic pomocí odstředivé síly.
Ultrazvuková lázeň Elmasonic S304 – sonifikace – příprava vzorků sonifikací, příprava vzorků pro extrakci, odstraňování plynů z roztoku, rozpouštění špatně rozpustných látek, apod.
Rotační vakuová odparka – příprava vzorků termolabilních, extrakce PAHs apod.
Termovap TV10 – zakoncentrování vzorků odpařením rozpouštědla, popř. odpaření vzorku do sucha. Využití při analýzách vzorků životního prostředí (PAH, bifenylů, chlorfenolů, pesticidů, apod.).
Inkubátor třepací GFL 3031 – příprava vzorků třepáním za možnosti změny teploty, příprava vzorků pro sorpce, měření kinetiky, apod.
Laboratorní mikroskopy Nikon
Přístroj pro stanovení bodu vzplanutí Normalab
Viskozimetr
Laboratorní flotátory VRF - 2
Další běžné laboratorní vybavení: Laboratorní předvážky KERN; Analytické váhy – např. DENVER INSTRUMENT TB-215D – vážení vzorků k analýze, příprava roztoků; Digitální byrety; Míchací stanice; Magnetická a hřídelová míchadla; Vývěva; Míchací kolony MK-6 - pro JAR testy, testy flokulace a koagulace, Muflová pec - pro stanovení sušiny a ztráty žíháním, popelnatosti atd..