IEI | InNET | VŠB-TUO | home

Aktuálně řešené projekty:

Výzkum možností využití umělé infiltrace pro zkapacitnění zdrojů podzemních vod v suchých obdobích (2016-2018, MZE/QJ)
 
Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin - Projekt udržitelnosti (2015-2019, MSM/LO)

 

Ukončené projekty:

Výzkum zpracování, využití a zneškodňování odpadních produktů z bioplynových stanic (2013-2017, MZE/QJ)
Certifikovaná metodika  č. 011/30-11-2017-UM "Komplexní úprava odpadních produktů z bioplynových stanic"
 
Výzkum opatření k zajištění zásobování pitnou vodou v období klimatických změn (2011-2014, MZE/QI)
 
Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin (2011-2014, MSM/ED)
 
Zhodnocení technologií a projektů pro využívání energetického potenciálu důlních vod a optimalizace právních předpisů pro realizaci a bezpečný provoz těchto technologií (2012-2013, TA0/TB)
 
Centrum výzkumu integrovaného systému využití vedlejších produktů z těžby, úpravy a zpracování energetických surovin (2006-2009, MSM/1M)
 
Výzkum složení a vlastnosti činidel pro flotaci černouhelných kalů a suspenzí nepolárních nerostů a látek na bázi biologických komponent. (2006-2008, MPO/2A)
 
Rehabilitace kanalizačních staveb na poddolovaném území. (2005-2007, GA0/GA)
 
Studium vlastností síranových kalů z čištění důlních vod a možnosti jejich využití v silikátových technologiích (2002-2004, GA0/GA)
 
Studium chemických rovnováh a možností separace železa a síranů z důlních vod hnědouhelných lomů (1996-1998, GA0/GA)
 
Vývoj metody a testovacího zařízení pro flotační čištění odpadních vod a likvidaci čistírenských a vodárenských kalů (1993-1995, GA0/GA)

 

Specifický VŠ výzkum - projekty našich doktorandů

Využití ocelárenské strusky jako náhrady pojiva v cementových kompozitech (Ing. Vojtěch Šimíček,2015)
Odstraňování kovů z vodného prostředí pomocí odpadů ze spalování biomasy (Ing. Lucie Kučerová,2014)
Výzkum možnosti aplikace úpravnických procesů a membránových technologií při úpravě průmyslových vod (Ing. Veronika Matúšková,2013)
Studium vlivu koagulantů na vývoj zeta-potenciálu koloidních roztoků (Ing. Tereza Lysá,2011)